Nevcivan Bahar Attila / İŞTE CUMHURİYET! - Gazetem Çeşme Yerel Siyasi Ticari Gazete

Nevcivan Bahar Attila / İŞTE CUMHURİYET!

   İŞTE CUMHURİYET!  28.10.2016 Nevcivan Bahar Attila
Nevcivan Bahar Attila
Diğer Yazıları

İŞTE CUMHURİYET!
Hey, millet!…

Bu cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı.

Yurdumuz cumhuriyete kurtuluş savaşından sonra kavuştu. Önceleri devletimiz Osmanlı Devleti idi ve devlet idaresindeki tüm yetki padişahın elindeydi. 1. Dünya savaşında Osmanlı Devleti yenildi ve düşmanlar yurdumuzu sardı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 da Samsun'a çıktı ve bir çok yerde toplantılar yaptı, halkımızı ''Ya istiklal, ya ölüm'' parolası altında birleştirdi. 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu ve Mustafa Kemal ilk meclis başkanı oldu. Ordumuz İnönü savaşlarını kazandı sonra; Sakarya Meydan Muhaberesi ile Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı da zaferle kazandı. Ardından Yunanlılarla ve 1. Dünya savaşında savaştığımız devletlerle 24 Temmuz 1923'de Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Ve de bütün dünya devletleri, Türkiye'nin bağımsız bir devlet olduğunu kabul ettiler. Atatürk'ün başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 de Cumhuriyet'i ilan etti. Ve devletimizin adı Türkiye Cumhuriyet'i oldu. Atatürk' de ilk cumhurbaşkanımız.

Ey, ahali!… 

Bu cumhuriyet öyle kolay kazanılmadı.

Vatanımızın her bir toprağında yeni yetme çocuklarımızın, delikanlılarımızın, ana- bacı- kardeşlerimizin, ihtiyar delikanlı yaşlılarımızın!, her birinin emeği var. O'nlar vatan aşkıyla! ölesiye savaştılar. Gelinlik kızlarımızla birlikte!… El ele, omuz omuza, yürek yüreğe… Elde avuç da yokken… Yokken var etmeyi bildiler. Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Azeri'si, Kürt'ü, Abana'sı, Türk'ü vb. Hep birlikte, beraberce yürüdüler düşman üstüne.

Sakın ola ki, bölücülük yapma!

Burası; Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi ve burası Türkiye Cumhuriyet'i. Bayrağımız şehitlerimizin kanlarından alır rengini. Damarlarımızda asil Türk kanı akar ve hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız.

Ve; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini de hatırlatmak da yarar var.

* Türkiye Devleti'nin şekl-i hükümeti cumhuriyettir.
* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)
*Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)
*Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925)
*Bu günkü hükumetimizin, devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükumet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükumet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükumet millet ve millet hükumettir. (1925)
*Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun yönetim, Cumhuriyet yönetimidir.
*Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. (1936) (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)
*Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II. S. 814-15)
*Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lazım olanı yapmaya hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III. S. 71)
*Onlar, kolaylıkla anlayacaklar ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvan-ı ile başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkan kalmayacak surette muhafazasının mecburi kılan devlet şeklinde, Cumhuriyet idaresi ilan olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927( Nutuk II, S.831)
*Bugünkü hükumetimiz, devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükumettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükumet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükumet millettir ve millet hükumettir. Artık hükumet ve hükumet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 ( Atatürk'ün S.D. II, S.230)
*Son senelerde milletimiz fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakat-ı hükumetimiz yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevki-ye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
*Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlatlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerinin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde layık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir. 1926( Atatürk'ün S.D. III, S.80)
*Gelecek nesillerin Türkiye'de Cumhuriyetin ilan-ı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, Cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilakis, Türkiye'nin münevver ve Cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakiki zihniyetlerini tahlil ve tespit de hiç de tereddüt-e düşmeyeceklerdir.
*Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lazımdır. 1923( Atatürk'ün S.D. III, S.71)

Ve; Atamın dediği gibi…

Ey Türk gençliği!

Birinci vazifen, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbal de dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedbahtların olacaktır. Bir gün istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-
ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarında ki asil kanda mevcuttur!

*Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Bu “robot” hayat kurtaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete aldığı 118 yeni araç içinde biri var ki, Türkiye’de “parmakla” gösteriliyor. İlk defa İzmir İtfaiyesi’nde kullanılacak bu insansız araç, endüstriyel ve kimyasal yangınlar konusunda yoğun risk taşıyan Aliağa’da konuşlanmış durumda. Önündeki kırıcı aletle itfaiye erlerine yol açan robotik araç, alevlerin içine rahatlıkla girebiliyor. Kritik ısı seviyesine ulaşınca, fıskiyelerle üstüne su püskürterek kendini korumaya alıyor. Tanka benzeyen araç, üzerindeki 7 kamerayla olay yeri görüntülerini de canlı olarak aktarıyor.

Türkiye’nin en donanımlı ve modern itfaiyelerinden birine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afetlere hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla filosunu genişletti. Türkiye’de tek olan robotik araç sayesinde İzmir İtfaiyesi, endüstriyel ve kimyasal yangınlara hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde müdahale edebilecek.

Robotik araç, 2 ton su ve 300 litre köpük kapasitesine sahip. Uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan araç, yaklaşık 3 kilometre uzaklıktan kontrol edilebiliyor. Yangın anında oluşabilecek patlamalarda, tanker kazalarında itfaiye erlerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla üretilen robotik araç, ön yüzeyinde bulunan gripperla (kıskaç) ile hem cisimleri kırıp kaldırabiliyor hem de metalleri parçalayabiliyor. Alevlerin içinde belirli bir ısıya gelince, fıskiyelerle üstüne su püskürterek kendini korumaya alıyor.  

İzmir İtfaiyesi iftiharla sunar
118 adet yeni itfaiye aracını bünyelerine katarak İzmir İtfaiyesi’nin filosunu donanım bakımından daha da genişlettiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürü İsmail Derse, “Yenilenen filomuz, deneyimli, eğitimli, itfaiye erlerimiz sayesinde 49 itfaiye grubumuzla her zaman İzmirlilerin yanındayız” dedi ve şöyle devam etti:
“Türkiye’de ilk defa İzmir İtfaiyesi’nde kullanılacak olan robotik araç, endüstriyel ve kimyasal yangınların yaşanabileceği yoğun risk taşıyan Aliağa bölgemizde hazırda bekliyor. Tank benzeri yapıya sahip olduğundan, sadece düz alanlarda değil engebeli alanlarda da kullanılabiliyor. Önünde bulunan kırıcı aletle birlikte birçok nesneyi zaman kaybetmeden kırıp kaldırarak itfaiye erlerine yer ve yol açabiliyor. Üzerinde bulunan 7 kamera ve ön kısmındaki kameranın zoomlama özelliğinden dolayı, olay yerinden alınan görüntüleri taşınabilir led ekrana iletebiliyor. Böylece personellerimiz olayın kurgusunu hızlı bir biçimde derleyip, planlayıp müdahale edebiliyor.”Puan             : 0 / 5 Oy
Bu Habere Puan Verin: 0 1 2 3 4 5
 
 

Yazarın Tüm Yazıları

Sıra No Yazı Başlık Yazı Tarih Toplam Okunma Görüntüle
1 AŞKLARA DEĞEN GÜZELLİKLER 9.2.2018 4645
2 YEMEK Mİ YEMEMEK Mİ? 2.2.2018 462
3 GÖNLÜNÜZE SELAMI VAR GÖNLÜMÜN..:) 26.1.2018 773
4 OKLAR VE GÜNEŞLER 19.1.2018 448
5 DENİZ GÖZLERİN 12.1.2018 512
6 KAĞITLA KALEMİN AŞKI 5.1.2018 436
7 BİLİRİM ...:) 29.12.2017 432
8 LİMONATA HAYATLAR 8.12.2017 610
9 YAŞAM YOLCUSU 1.12.2017 510
10 AŞK, AŞK İÇİNDE...:) 24.11.2017 517
11 KÜÇÜK PRENS 17.11.2017 576
12 MAVİŞ MAVİŞ BAKIŞLIM...:) YAKIŞIKLIM...:) 10.11.2017 576
13 ARMAĞAN...:) 3.11.2017 434
14 SEVDANIN NAĞMELERİ 26.10.2017 474
15 BİR PORTOFINO ALIR MIYDINIZ? 20.10.2017 515
16 JAPON GÜLÜYÜMDÜR BEN...:) 13.10.2017 680
17 DENİZİN TABLOLARI 6.10.2017 599
18 SENELERİM 29.9.2017 531
19 ÇOCUKLUĞUM 22.9.2017 403
20 ÇEK BANA BİR ÇEŞME USTA 15.9.2017 464
21 GÜLLER VE DUDAKLAR 8.9.2017 618
22 KADER... KISMET... NASİP 25.8.2017 591
23 MEHTAPLI GECELER 18.8.2017 565
24 VAR MISIN? 11.8.2017 550
25 BİR YAZ ŞARKISI 4.8.2017 458
26 CANIM TARKAN'IM CANIM SEZEN'İME... 28.7.2017 500
27 BİLİYOR MUSUN? 21.7.2017 666
28 AŞKLA SONSUZLUĞA YOLCULUK 14.7.2017 479
29 İÇİNDE! 7.7.2017 540
30 ŞARKILARIMSIN (İLK VE SON BAHARIMSIN) 30.6.2017 512
31 SUYUN HİKAYESİ 16.6.2017 847
32 DELİ MAVİ 9.6.2017 542
33 ZAMAN VE YAŞAM 26.5.2017 707
34 Hayat ve yaşam üzerine söylenmiş sözler... 19.5.2017 595
35 TATLI FERUŞ' UM 12.5.2017 690
36 HOŞ GELDİN UMUT! 5.5.2017 745
37 MAYIS'I KARŞILARKEN... 28.4.2017 634
38 HAYIRDIR İNŞALLAH! 14.4.2017 752
39 CELİLE 7.4.2017 760
40 ÇEŞME KADINLARI RESİM SERGİMİZ 31.3.2017 830
41 GURUB ETTİ GÜNEŞ 24.3.2017 908
42 RESİM SANATI 17.3.2017 872
43 müzik 10.3.2017 930
44 İSMAİL KURT 3.3.2017 1027
45 KARTALLAR VE İNSANLAR 24.2.2017 978
46 MAVİŞ BAKIŞLIM 17.2.2017 1052
47 KiŞ VE KAR 10.2.2017 1137
48 SÖZ-MÜZİK; AŞK! 3.2.2017 1198
49 HATA 27.1.2017 1255
50 EY AŞK! 20.1.2017 1331
51 Var mısın Aşk'a? 13.1.2017 1304
52 HASRETİN KIYISINDA 6.1.2017 1358
53 YENİ YILI KARŞILARKEN... 30.12.2016 1261
54 NOEL BABA 23.12.2016 1316
55 MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ (1207-1273) 9.12.2016 1424
56 BİR KIRIK ŞARKI 2.12.2016 1255
57 İNSAN OLMAK VE GÖNÜLDEN DÜŞMEMEK! 25.11.2016 1280
58 SAVAŞ MI, AŞK MI? 18.11.2016 1174
59 ATATÜRK DEVRİMLERİ 11.11.2016 1395
60 SANAT-LAR 4.11.2016 1239
61 İŞTE CUMHURİYET! 28.10.2016 1240
62 AYRILIKLARIMIZ... 21.10.2016 1336
63 TABLO... 14.10.2016 1330
64 PEMBE RÜYA..:) 30.9.2016 1419
65 EYLÜL SEVDALARI 23.9.2016 1384
66 SEVGİ... SEVGİ... SEVGİ... 9.9.2016 1362
67 AĞUSTOS BÖCEKLERİ (CIRCIR BÖCEKLERİ) 19.8.2016 1417
68 KAHVENİN VE HAYATIN ORTASI 12.8.2016 1655
69 HAYATIMIZDAKİ TAŞLAR 5.8.2016 1448
70 SUSKUNLUĞUM ASALETİMDENDİR 29.7.2016 1440
71 DENİZ VE MEHTAP 22.7.2016 1536
72 DENİZ VE GÜNEŞ 15.7.2016 1531
73 HAYLİ ZAMANDIR 30.6.2016 1613
74 GÜNEŞ İLE RÜZGARIN HİKAYESİ 24.6.2016 1489
75 TANRI’NIN BURÇLARA VERDİĞİ GÖREVLER 17.6.2016 1637
76 Ey insanoğlu! 9.6.2016 1610
77 RİTİM TUTUYOR SEVDALAR 31.5.2016 1579
78 EY BÜYÜK ATA! 20.5.2016 1706
79 MAYIS GÜLLERİ 13.5.2016 1629
80 ANDIMIZ 23.4.2016 1656
81 NİSAN YAĞMURLARI 15.4.2016 1662
82 1 Nisan Şaka Günü 1.4.2016 1726
83 TÜM DÜNYA BİR SAHNEDİR! 25.3.2016 1842
84 MART ÇİÇEKLERİ VE BİZ 18.3.2016 1761
85 YAVUZ SULTAN SELİM'İN ZARAFETİ 11.3.2016 1714
86 UZAKLARDAKİ DOSTLAR 4.3.2016 1700
87 MART BAŞLARKEN... 26.2.2016 1697
88 AŞKIN NAĞMELERİ 19.2.2016 1853
89 SEVGİLİLER GÜNÜ 12.2.2016 1743
90 HAVUÇ, YUMURTA VE KAHVE 5.2.2016 1683
91 AŞK İÇİN... 29.1.2016 1797
92 KIYMETİNİ BİLMEK... 21.1.2016 1740
93 ESKİ BİR ŞARKI 15.1.2016 1805
94 SİNEMASKOP HOBİLER 8.1.2016 2003
95 HOŞGELDİN NOEL BABA!... 31.12.2015 1931
96 NOEL BABA AZİZ NİCHOLAOS 25.12.2015 1706
97 İNSAN KALBİ İÇERİDEN AÇILIR. 18.12.2015 1827
98 HAYATIN ALTIN KURALLARI 11.12.2015 1828
99 RENKLERİN DİLİ VE GÖKKUŞAĞI 4.12.2015 1849
100 KUYUMCU HİKAYESİ 27.11.2015 1936
101 YILLANMIŞ ŞARAP 20.11.2015 1755
102 ŞARKILARIMIZ VE BİZ 13.11.2015 1845
103 HAYALLER VE HATIRALAR 6.11.2015 1879
104 GÜNEŞ 23.10.2015 1784
105 HAYAT GÜZEL BE DOSTUM SEN OLUNCA!... 16.10.2015 2475
106 İYİ Kİ VARSIN ARKADAŞIM 9.10.2015 1991
107 SEVGİ TOHUMLARI EKTİM 2.10.2015 1998
108 YAZ BITERKEN 18.9.2015 1900
109 AŞKA ŞANS VER 11.9.2015 1847
110 HOŞGELDİN EYLÜL 4.9.2015 2008
111 EY AŞK!... 28.8.2015 1840
112 ÇİÇEKLER SULANMALI 21.8.2015 1902
113 KABAĞIN SAHİBİ 14.8.2015 1827
114 YEMEK TARİFİ 7.8.2015 1924
115 AĞUSTOS'U BEKLERKEN 31.7.2015 1896
116 DİKKAT DİKKAT! SÜRPRİZ SÜRPRİZ! 17.7.2015 2040
117 HAYATA DAİR SOHBET 10.7.2015 2004
118 YAZ GÜNEŞİ 3.7.2015 2185
119 AŞKIN SİHİRLİ HALLERİ 26.6.2015 2148
120 YAZ KONSERİMİZ 19.6.2015 1932
121 20. YIL ÖZEL YAZ KONSERİ 11.6.2015 1981
122 İLHAM PERİM 5.6.2015 2025
123 YÜREĞİNDEN ÖPÜYORUM SENİ 29.5.2015 2058
124 YÜREĞİMİN SESİ 22.5.2015 2036
125 YAKIŞIKLIM 15.5.2015 2048
126 CANIM ANNEM 8.5.2015 2026
127 HOŞGELDİN BAHARIM! 1.5.2015 2037
128 ÇOCUK KALABİLMEK 24.4.2015 2109
129 AŞKIN SİHİRLİ HALLERİ 17.4.2015 1959
130 YEŞİLLENDİK 3.4.2015 1963
131 İYİYE GÜZELE DOĞRU 27.3.2015 2064
132 UĞUR BÖCEĞİ 20.3.2015 1893
133 İSTİRİDYE 13.3.2015 2062
134 GÜLÜM SEN YOKSUN 6.3.2015 2310
135 KURTAR BENİ KURTAR 26.2.2015 2145
136 KUMSALDA FRANSIZ ŞARKILARI 13.2.2015 2167
137 BİLİYORSUN 6.2.2015 2253
138 BİR FİNCAN KAHVE 30.1.2015 2195
139 KURTAR BENİ KURTAR 23.1.2015 2189
140 ADINI KOYAMADIM DUYGULARIN 16.1.2015 2226
141 Mazi Kalbimde bir yaradır 9.1.2015 2309
142 2015'e sesleniş! 26.12.2014 2243
143 HOŞGELDİN BEBEĞİM 5.12.2014 2425
144 AŞKA AŞKLA BAKIŞ 28.11.2014 2439
145 MEVSİMLERİN AŞKI 21.11.2014 2427
146 YILLARIN ÖTESİNDEN 14.11.2014 2463
147 KASIM ÇİÇEKLERİ VE ŞİİRLERDEKİ YERİ 7.11.2014 2356
148 DÜN Kİ GİBİ 1.11.2014 2293
149 GÜN GELİR! 24.10.2014 2357
150 RÜZGAR 17.10.2014 2369
151 SEVGİ TOHUMLARI 10.10.2014 2509
152 BAHAR ESİNTİLERİ 3.10.2014 2460
153 TOMURCUKLANAN BAHAR DALI 26.9.2014 2565
154 ÇİÇEKLERİMİZ VE BİZ 19.9.2014 2401
155 GÜZ GÜNLERİ MAYIŞIKLARI 12.9.2014 2477
156 YENİ BİR SONBAHAR.... HOŞGELDİN EYLÜL! 5.9.2014 2546
157 YAZ BİTER SON BAHAR GELİRKEN AŞK! 29.8.2014 2386
158 AĞUSTOS BÖCEKLERİ VE BİZLER... 22.8.2014 2625
159 CARPE DIEM An'ı yaşa, esir olma... 15.8.2014 2927
160 AĞAÇLAR 8.8.2014 2519
161 ÇİÇEKLERİN DİLİNDEN 1.8.2014 2551
162 SAZLAR VE SÖZLER 25.7.2014 2540
163 VURULDUK VURDUK 17.7.2014 2538
164 OKYANUS 11.7.2014 2505
165 TEMMUZ' U KUCAKLAMAK 4.7.2014 2634
166 DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN İLKBAHARIM SONBAHARIM! 27.6.2014 2594
167 YAZ YAĞMURU 13.6.2014 2736
168 KONSERE DAVET..... 6.6.2014 2656
169 ŞARKILARIMIZ 30.5.2014 2667
170 YARIM KALAN HİKAYE 23.5.2014 2647
171 ATATÜRK VE GENÇLİK İLE İLGİLİ SÖZLERİ 16.5.2014 2557
172 CANIM ANNECİĞİM....TATLI FERUŞ'UMA.... 9.5.2014 2716
173 HIZIR DEDE!.... 2.5.2014 2712
174 BİR ZAMANLAR MAZİYE BAK... 25.4.2014 2920
175 ŞARKI ZAMANI 18.4.2014 2807
176 GÖNLÜMÜN ŞARKISI 11.4.2014 2644
177 GÜLÜMSEYEN NİSAN 4.4.2014 2727
178 DOYGUNLUK 28.3.2014 2848
179 AŞK BU! 21.3.2014 2835
180 GÖZLER VE BAKIŞLAR 14.3.2014 2943
181 ÖLÇÜ, TARTI, DEĞER 21.2.2014 2908
182 SEVGİLİLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN 14.2.2014 3254
183 SALLANMALAR 7.2.2014 2862
184 HİCAZ ESERLER VE ALAEDDİN YAVAŞCA ŞARKILARI 31.1.2014 3385
185 MUTLULUK BİLEZİĞİ 24.1.2014 3478
186 GÜNAYDIN BİZE 17.1.2014 3435
187 KİMBİLİR? 10.1.2014 2990
188 DİNLE!... 3.1.2014 3656
189 2014’e Sesleniş 27.12.2013 3044
190 MEVLANA'DAN İNCİLER 20.12.2013 3619
191 ÇEŞME KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ'NİN GELENEKSEL YEMEĞİ 13.12.2013 3439
192 USTA OLMAK 6.12.2013 2900
193 BÜYÜRKEN... 29.11.2013 3008
194 CANIM ÖĞRETMENİM 22.11.2013 3432
195 BUGÜNLERDE... 15.11.2013 3189
196 ÇİÇEK 8.11.2013 3724
197 KASIM 1.11.2013 3084
198 GEMİ VE KAPTAN 25.10.2013 3652
199 KOZA 11.10.2013 3111
200 DENİZ 4.10.2013 3441
201 PASTAM 27.9.2013 2821
202 İSMET YAZAR'IN ARDINDAN... 20.9.2013 3598
203 VEEE..... BİZ...... 13.9.2013 3657
204 KUTSANMIŞLIK 6.9.2013 3234
205 AT VE HAYAT 30.8.2013 2977
206 AĞUSTOS'DA KASIM 23.8.2013 3165
207 FİRUZE 16.8.2013 3535
208 AKLIMDA!... 2.8.2013 2995
209 MİNİK KUŞ'UNDAN ULU KARTAL'A 26.7.2013 3647
210 TEMMUZ ORTASI 19.7.2013 2924
211 VİŞNE LİKÖRÜ 12.7.2013 3834
212 DANS 5.7.2013 3058
213 DALGALAR 28.6.2013 3218
214 HAYAT BİR ŞARKIDIR 21.6.2013 3581
215 CANIM SEVGİLİM 7.6.2013 3719
216 AH BU ÇEŞME AKŞAMLARI 31.5.2013 3261
217 KELEBEKLER UÇARKEN 24.5.2013 3475
218 AÇIL SUSAM AÇIL 17.5.2013 3333
219 TEŞEKKÜRLER ANNECİĞİM 10.5.2013 3730
220 AŞK 3.5.2013 3121
221 ARGO VE BİZ 26.4.2013 3346
222 HANGİSİ DOĞRU? HANGİSİ YANLIŞ? 19.4.2013 3060
223 ÇİÇEK 12.4.2013 3711
224 ŞARKI 5.4.2013 3308
225 KAHVE FALI 29.3.2013 3417
226 GÖZLERİNDE GÖZLERİM 22.3.2013 3685
227 BEN BİR ŞAİRİM... 15.3.2013 3777
228 KADIN 8.3.2013 3101
229 YALNIZIZ... 1.3.2013 3185
230 BU BAHAR 22.2.2013 3377
231 KADER 15.2.2013 3216
232 SEVGİ 8.2.2013 3875
233 OSHO 1.2.2013 3511
234 DOST 25.1.2013 3077
235 YOL ARKADAŞLARIM... 18.1.2013 3204
236 KUDURDUK KUDURDUK SONRA DURULDUK 11.1.2013 3504
237 Lunapark 4.1.2013 3236
238 2013’de Ümit 28.12.2012 3390
239 21 21.12.2012 3372
240 YAŞAM KOÇU 14.12.2012 3504
241 PİYANGO 7.12.2012 3565
242 HOŞGELDİN 30.11.2012 3751
243 TANRI’NIN ÇOCUKLARI 23.11.2012 3493
244 DÜNYA’NIN YEDİ HARİKASI 9.11.2012 3938
245 MARTI 2.11.2012 3299
246 YÜREK 19.10.2012 3716
247 CANIM SEVGİLİME 12.10.2012 3842
248 SONBAHAR GÜNLERİNDE 5.10.2012 3810
249 VE BEN!... 28.9.2012 3104
250 SUSUYORUM... 21.9.2012 3412
251 BU EYLÜL SABAHINDA 14.9.2012 3583
252 KUMSALDA FRANSIZ ŞARKILARI 7.9.2012 3422
253 SÖYLEYEMEM Kİ... 31.8.2012 4020
254 YAŞLANDIKÇA GENÇLEŞEBİLMEK 24.8.2012 3898
255 BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 17.8.2012 3599
256 YALNIZLIK SENFONİSİ 10.8.2012 4163
257 İLK BAHAR'IMA...SON BAHAR'IMA... 3.8.2012 4643
258 DOSTLUK 27.7.2012 3480
259 DUA 20.7.2012 3895
260 Bugün... 13.7.2012 3995
261 SEVDANIN NAĞMELERİ 22.6.2012 4750
262 KUMSALDA FRANSIZ ŞARKILARI 15.6.2012 4116
263 HAYALİMDEKİ SEVGİLİ 8.6.2012 4466
264 DOKUNMAYIN KEYFİME 1.6.2012 4455
265 KÖPRÜ 25.5.2012 4447
266 GENÇLİĞİN ATATÜRK'E ANDI! 18.5.2012 5319
267 SIĞINACAK LİMAN 11.5.2012 4668
268 HIDIRELLEZ 4.5.2012 4196
269 AŞKINI SÖYLE!... 27.4.2012 4337
270 ANDIMIZ ! 20.4.2012 4324
271 BAHAR 13.4.2012 4469
272 SEN... 6.4.2012 4632
273 İSTİRİDYE 30.3.2012 5196
274 BAHAR TEMİZLİĞİ 23.3.2012 4854
275 SİTEM 16.3.2012 5036
276 TEŞEKKÜR EDERİM 9.3.2012 4919
277 GÜFTELER VE BESTELER 2.3.2012 4910
278 KIŞ KONSERİMİZ 24.2.2012 6007
279 SABAHIN TATLI RÜYASI 17.2.2012 4497
280 SEVGİLİ’YE... 10.2.2012 5566
281 YOK Kİ O YOK DEDİLER 3.2.2012 4522
282 YOLLAR 27.1.2012 4247
283 Yanar Yanar Ağlarım 20.1.2012 4565
284 NE BÖYLE? 13.1.2012 4746
285 HAVAİ FİŞEK 6.1.2012 5215
286 Ş E R E F İ N E 2012 30.12.2011 5085
287 UYUYAN GÜZEL 23.12.2011 4473
288 HAYAT 16.12.2011 4750
289 KAHVENİN TADI 9.12.2011 5182
290 BİR FİNCAN KAHVE 2.12.2011 5259
291 YEMEK 25.11.2011 4773
292 KIZ KUMU 18.11.2011 4729
293 ŞARKILARIM.. 11.11.2011 4536
294 UNUTMAYIN!!! 4.11.2011 4421
295 SELAMLIYORUM! 28.10.2011 4796
296 VE ŞİMDİ 21.10.2011 4978
297 50 kural 14.10.2011 4945
298 50 kural 7.10.2011 4947
299 DOĞUM GÜNÜM KUTLU OLSUN!... 23.9.2011 4726
300 BÜYÜK İSKENDER’İN ÜÇ ARZUSU 19.8.2011 5331
301 HAYALLER ÖTESİNDE 12.8.2011 4693
302 BİR AŞK MASALI 5.8.2011 4589
303 EROS'LA PSYCHE'NİN AŞKI 29.7.2011 4829
304 CEMRE 18.3.2011 3994
305 KONSERİMİZ 5.3.2010 6573
306 Dünya Kullanma Kılavuzu 26.2.2010 5487
Bu Alana Reklam Verin
Döviz Bilgileri
Hava Durumu